Energiek Landschap Vlaamse Ardennen

Lees onze infokrant hier

Lees onze besluitbrochure met de algemene vaststellingen uit de diepte-interviews bij de gemeenten en steden hier

 

In november 2018 is RLVA Ardennen gestart met het project Energiek Landschap Vlaamse Ardennen. Dit project maakt de koppeling tussen twee doelstellingen voor een duurzamer platteland.

 

Zo willen we een transitie of omschakeling maken naar een duurzaam, groen en hernieuwbaar energiesysteem. Via mitigatie of het voorkomen van klimaatverandering, willen we volop inzetten op de verwezenlijking van snipperketels in enkele gemeenten uit ons werkingsgebied. Deze installaties zullen gevoed worden met houtsnippers afkomstig uit het beheer van knotbomen en houtkanten, kortweg houtige biomassa, rechtstreeks afkomstig uit het lokale landschap. Aan de andere kant willen we door middel van adaptatie of aanpassing, investeren in het landschap om zo een antwoord te bieden op extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. We zetten daarom volop in op een efficiënt en cyclisch beheer van bestaande kleine landschapselementen en we richten ons daarbij in het bijzonder op knotbomen en houtkanten.

 

Al decennia lang vormt het beheer van zulke landschapselementen een knelpunt. Sedert de tweede helft van de vorige eeuw vonden er op korte tijd heel wat ontwikkelingen en innovaties plaats in de landbouwsector. Mechanisering en schaalvergroting deden het traditionele gebruik van houtkanten en knotbomen als brand- en geriefhout e.a. naar de achtergrond schuiven. Sedertdien treedt er heel wat achterstallig beheer op en resulteert het wegkwijnen van landschapselementen vaak in het definitief verdwijnen ervan. Om dat probleem aan te pakken gaan we in enkele gemeenten werk maken van de opmaak van een knotbomen- en houtkanteninventarisatie. Op basis van dat document zitten we samen met landbouwers, natuurverenigingen en andere actoren die begaan zijn met het landschap om een breed gedragens visie uit te werken. Ook het cyclisch verhaal van de lokale keten wordt verder uitgewerkt. Het stroomlijnen van de aspecten oogsten, verzamelen, drogen en verbranden worden in detail besproken en vorm gegeven.

 

We kunnen pas spreken van groene, hernieuwbare energie uit houtige biomassa als er rekening wordt gehouden met vier voorwaarden. Allereerst werken we aan een cyclisch verhaal van oogsten, verzamelen, drogen en verbranden van houtsnippers uit het lokale landschap. Lokaal betekent dat we streven naar een keten waar bovengenoemde stappen plaatsvinden binnen een straal van 15km. Daarnaast mogen er geen betere toepassingen zijn dan louter verhakselen. We gaan dus nooit een waardevolle boom kappen om er houtsnippers van te maken. Ook werken we tijdens het hele proces steeds met de efficiëntste en milieuvriendelijkste technieken. En tot slot streven we naar een duurzaam knot- en hakhoutbeheer waarbij de CO2-balans in evenwicht blijft en fauna en flora zich optimaal kunnen regenereren. De CO² die vrijkomt bij het verbranden van de houtsnippers zal opnieuw door de knotboom of hakhoutstoof worden opgenomen bij de aanmaak van nieuwe takken.

(c) Provincie Oost-Vlaanderen

 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen betrekt alle 16 besturen in haar werkingsgebied stap voor stap in een traject naar groene, hernieuwbare warmte uit lokale houtige biomassa en geeft daarmee uitvoering aan de klimaatambities van de lokale besturen.De focus ligt in de eerste plaats op het zoeken naar een warmtevraag binnen de steden en gemeenten uit ons werkingsgebied. Pas nadien zetten we in op de uitrol van de lokale keten en bekijken we hoe de toelevering zal gebeuren. Daarnaast wordt samen met Lierde en Geraardsbergen doorgedreven gewerkt aan een duurzaam beheer van de kleine landschapselementen op het grondgebied én aan de productie van snippers uit het geoogste snoeihout en de lokale afzet ervan. Door te werken aan de synergie tussen beide doelstellingen creëren we een winst voor klimaatadaptatie, landschap, lokale economie. RLVA doet dit in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en haar opgebouwde expertise en adhv know-how binnen Vlaanderen en daarbuiten. Dit gebeurt in nauw overleg met alle spelers die betrokken zijn bij vnl. houtige biomassastromen en dit wordt ondersteund door een lerend netwerk tussen alle betrokken actoren. Aangevuld met demonstraties bij reeds lopende projecten, komt biomassa zowel voor lokale besturen en organisaties, als voor landbouw en bedrijven, binnen handbereik voor de eigen energievoorziening.

(c) Provincie Oost-Vlaanderen

(c) Provincie Oost-Vlaanderen

 

Quick-scans houtige biomassa

We begonnen het project met twee verkennende studies: de ‘quick-scans’. De eerste inventariseerde het natuurlijke kapitaal aan knotbomen en houtkanten per gemeente, de tweede onderzocht geschikte en voldoende grote locaties voor het plaatsen van een snipperketel in openbare gebouwen. We maakten een kaart op met de locaties en gegevens van knotbomen(rijen) en houtkanten in Sint-Lievens-Houtem. Heel het grondgebied van Houtem werd op het terrein onderzocht op de aanwezigheid van knotbomen en houtkanten. Tot slot screenden we ook gewest- en spoorwegen op houtkanten door verschillende luchtfoto’s naast elkaar te leggen.

 

De rapportages van de negen deelnemende gemeenten kunt u hieronder terugvinden:

 

Meer info:

Gus Van Hoeck (gus[punt]van[punt]hoeck[at]rlva[punt]be of op het nummer 055/ 20 72 65.

Jeroen Vanhee (jeroen[punt]vanhee[at]rlva[punt]be of op het nummer 055/ 20 72 65.

 

Met de steun van ELFPO