Onder het motto: ‘Oost-Vlaanderen Klimaatgezond!’ biedt de provincie Oost-Vlaanderen naast de projecten van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen extra ondersteuning voor de aanplant van een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos.

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten, of biedt gratis plantgoed aan als je zelf de handen uit de mouwen steekt.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosiewerend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

 

Welke aanplantingen komen in aanmerking?

Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden

  • minimum lengte 100 meter
  • of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks 
  • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter
  • of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking

Bijkomend bos en bosomvorming

  • enkel realisaties die niet in aanmerking komen voor bebossingssubsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos

Voorwaarden

  • landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout)
  • uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal 
  • landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking

Pluspunten

  • aanplant van houtkanten of stukken bos die minimum 10 jaar uitgroeien, leveren bovendien een wezenlijke bijdrage aan de opname van koolstof ter compensatie van uitgestoten CO2.
  • soortenkeuze waar mogelijk in functie van relevante prioritaire soorten voor Oost-Vlaanderen. Meer specifiek aandacht voor aanplantingen die betekenisvol zijn voor: Geelgors, Grauwe gors, Steenuil, Keizersmantel, Kleine ijsvogelvlinder, Rouwmantel, Grote weerschijnvlinder, Sleedoornpage, Iepenpage en Eikelmuis.

Interesse?  Alle info vind je via deze link: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html
Neem zeker ook contact op met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de provincie.