Op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Milieubeleidsplanning, worden sinds 2012 projecten gecoördineerd om op een geïntegreerde manier samen te werken in 8 geselecteerde stroomgebieden rond de aandachtspunten: natuurverbindingen, waterlopenbeheer, bosuitbreiding en –beheer, beheerlandbouw en landschapsontwikkeling met nadruk op kleine landschapselementen, uitbouw van recreatieve en educatieve infrastructuur, trage wegen en erosiemaatregelen. Binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, werden 3 geselecteerde stroomgebieden afgebakend: Maarkebeek, Terkleppebeek – Ophasseltbeek en Molenbeek - Serskampsebeek.

De vele beken en hun valleien geven aan het gebied van de Terkleppebeek tot de Ophasseltbeek zijn eigenheid. Deze beekvalleien vormen een landschappelijke verbinding tussen de Getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, de Zwalmvallei en de Dendervallei.

Binnen het project Gestroomlijnd Landschap Terkleppebeek – Ophasselbeek werkt het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen samen met de provincie Oost-Vlaanderen aan de versterking van deze ecologische en landschappelijke verbindingen, door de (her)aanleg van kleine landschapselementen op weilanden, perceelsranden, taluds, een ‘verloren hoek’,.... Ook wordt binnen het project een betere waterhuishouding gerealiseerd en worden de waterlopen in het landschap geherwaardeerd.

Een fijn netwerk van kleine landschapselementen maakt het landschap aantrekkelijker en speelt bovendien een belangrijke rol als leefgebied voor specifieke planten- en diersoorten zoals de vinpootsalamander (bospoelen), de sleedoornpage (houtkanten en bosranden met sleedoorn), de eikelmuis of de steenuil (gevarieerd landschap met houtige landschapselementen). Allerlei plant- en diersoorten gebruiken deze landschapselementen ook als stapstenen om zich veilig te verplaatsen tussen de grotere leefgebieden. De landschapselementen kunnen tegelijk dienst doen als schaduwplaats voor vee. Ze hebben ook een erosiewerend effect en dragen bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater.

In kader van dit project werd in 2017 1 poel aangelegd en 376 meter houtkanten, 190 meter gemengde heggen, 1100 meter gemengde hagen, 5 hoogstamboomgaarden, 4 (knot)bomenrijen en 5 solitaire bomen aangeplant om het fijnmazig netwerk van landschapselementen binnen de valleigebieden te versterken.

De terreinrealisaties binnen het project Gestroomlijnd Landschap Terkleppebeek – Ophasselbeek worden tot 80 % gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en lopen nog tot 2020. Binnen het beschikbare budget geven we voorrang aan locaties in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen en die een verbinding vormen tussen natuurkernen.

Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied? Kunnen kleine landschapselementen er tot hun recht komen? Neem dan contact op met Tine Degezelle, tine.degezelle@rlva.be of 055/20 72 65. We bekijken met jou de mogelijkheden op maat.

Algemene informatie rond het Oost-Vlaamse project ‘Gestroomlijnd Landschap’ is terug te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen via volgende link.