PARTICIPATIETRAJECT HERINRICHTING DEN BLEEK GERAARDSBERGEN

Begin 2019 sloot het openluchtzwembad Den Bleek de deuren. Sindsdien werkt een geëngageerde groep van bewoners, verenigingen en comités aan een nieuwe invulling. Wat vaststaat: de natuur staat centraal. Den Bleek wordt een groene long in Geraardsbergen met aandacht voor ontspanning, sport, speelruimte, ontmoetingsmogelijkheden en de historiek van de site.

Den Bleek: van 2019 tot nu in beeld

 

De start: jullie ideeën

Het participatieproject rond Den Bleek ging van start met de vraag aan onze burgers (maar ook actiegroepen, scholen, ...) om mee te denken over een nieuwe invulling voor de site. Alle ideeën werden verzameld door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Verschillende groepen gingen aan de slag met deze ideeën en deelden ze in volgens volgende concepten. Deze concepten werden uiteindelijk vertaalde in een voorontwerp. Belangrijk daarbij is dat de uitbating van een zwembad niet langer tot de mogelijkheden behoort en dat er zoveel mogelijk grond wordt teruggegeven aan het water. Den Bleek is en blijft namelijk overstromingsgebied.

 

Het definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is het resultaat van een intensief participatietraject waarbij de brede bevolking tweemaal bevraagd werd. Een eerste maal tijdens de inspiratiedag en een tweede maal om het voorontwerp af te toetsen en terugkoppeling te vragen tijdens de participatieve wandeling. De kerngroep heeft de inbreng van de brede bevolking nauwgezet gebruikt als basis voor het voor- en definitief ontwerp.

  • Herbekijk hier de toelichting van het publieksmoment van 8 november 2021:

 

 • Bekijk hier het definitief ontwerp.
 • Bekijk hier en hier enkele close-ups met meer uitleg en referentiebeelden. 
 • Bekijk hier de doorsnede van noord naar zuid en met het zicht georiënteerd op de Dender. 

Zicht op de multifunctionele grasvelden, het Dokhuis en het stadscentrum.

 

Schets van de speelmeersen op Den Bleek.

 

Schets van het bosgedeelte waar speelnatuur, een openluchtklas en toegankelijke paden centraal staan.

 

Geraardsbergen breekt uit

De site van Den Bleek wordt onthard en vergroend dankzij de onthardingssubsidie van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit-homepagina

 


 

//MEER INFO//

In juni 2019 sloegen het lokaal bestuur van Geraardsbergen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) de handen in elkaar voor een participatietraject rond de herbestemming van de site Den Bleek. Het lokaal bestuur wil deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en ouderenvoorzieningen werden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze groene site.

 

In de zomer van 2019 verzamelde Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) alle ideeën en kandidaturen voor de kerngroep. Maar liefst 28 Geraardsbergenaren stelden zich kandidaat, hetgeen we enorm appreciëren! De grote interesse geeft duidelijk weer dat menig Geraardsbergenaar bekommert is om Den Bleek en graag constructief wilt nadenken over de invulling van deze site. De kandidaten waren één voor één sterke profielen die een meerwaarde konden betekenen in het participatietraject. Om de werkbaarheid van de kerngroep te garanderen, streven we echter naar een groep van 11 personen waarbij elke persoon één actorengroep in het bijzonder vertegenwoordigt.

Wat zijn actorengoepen? Actorengroepen zijn groepen van individuen, instellingen of organisaties die van doorslaggevende invloed zijn in een bepaald proces. In het geval van Den Bleek heeft dit betrekking op het participatietraject en het bekomen van een definitief ontwerp voor de herbestemming van deze site.

 

Hieronder de lijst met de actorengroepen:

·        Jeugd

·        Senioren

·        Actiecomité “Den Dok Blijft”

·        Sociale cohesie en samenleving

·        Buurt en burgers 1*

·        Buurt en burgers 2*

·        School en educatie

·        Cultuur en erfgoed

·        Natuur, milieu en klimaat

·        Sport en recreatie

·        Samenhorigheid en evenementen

* Aangezien een grote groep kandidaten zich als “burger” en/of “buurtbewoner” heeft opgegeven en omdat deze groep bijzonder divers is, heeft RLVA besloten twee actorengroepen “Buurt en burgers” op te richten. Zodoende wordt er een antwoord gegeven aan de grote vraag en diversiteit binnen deze actorengroep.

 

Via denbleek@rlva.be kunnen burgers en verenigingen doorheen het traject opmerkingen en ideeën blijven indienen. Indien deze specifiek aan een bepaalde actorengroep gericht zijn, zal RLVA deze naar de desbetreffende groep (vertegenwoordiger + reserve) doorsturen. Elke opmerking, idee of vraag wordt op het eerst volgende kerngroepoverleg besproken.

 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) heeft de vele honderden ideeën en plannen rond de herbestemming van de site Den Bleek in de Stad Geraardsbergen verwerkt en geanalyseerd.

Deze schat aan informatie kwam tot stand dankzij de constructieve medewerking van vele Geraardsbergenaren. RLVA verzamelde alle uiteenlopende meningen, suggesties en opmerkingen tijdens de inspiratiedag in juni en gedurende de zomermaanden via de 10 ideeënbussen en denbleek@rlva.be. In samenspraak met de leden van de kerngroep zal bepaald worden welke concepten realistisch zijn en verder uitgewerkt zullen worden. Zo komen we tot enkele voorontwerpen die finaal uitmonden in een definitief en breed gedragen ontwerp. De kerngroep zal tijdens elk overleg de mogelijkheid hebben om deze ideeën en plannen vrijblijvend in te kijken.Van de kerngroepleden wordt verwacht dat zij elk overleg terugkoppelen met de actoren die zij vertegenwoordigen. Op die manier willen we de Geraardsbergenaar zo ruim mogelijk bereiken. 

 

Na de samenstelling van de kerngroep en het verwerken van de vele ideeën en plannen vond op dinsdag 29 oktober het eerste kerngroepoverleg plaats. 

KLIK HIER voor de presentatie* van kerngroep I 29/10/2019

KLIK HIER voor het verslag* van kerngroep I 29/10/2019

 *(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 


 

Maandagavond 9 december vond het 2e kerngroepoverleg voor de herbestemming van Den Bleek in Geraardsbergen plaats. Op de kerngroep werden alle ingediende vragen besproken en beantwoord. Er werd dieper in gegaan op de historiek van de site en we lichten de abiotische en biotische analyse toe. Van scenario’s inzake klimaatverandering tot een inventaris van al het aanwezige groen, alle relevante informatie passeerde de revue. Deze info is noodzakelijk om goed gefundeerde beslissingen te nemen. Daarnaast bespraken we de werking van een SWOT-analyse. Deze sterke-zwakteanalyse pasten we nadien in verschillende groepen toe op de mogelijks te ontharden onderdelen. Op basis hiervan zal de kerngroep bepalen welke concepten op welke locatie kunnen plaatsvinden.

KLIK HIER voor de presentatie* van kerngroep II 09/12/2019

KLIK HIER voor het verslag* van kerngroep II 09/12/2019

 *(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 


 

Op maandagavond 10 februari vond het 3e kerngroepoverleg voor de herbestemming van Den Bleek in de Stad Geraardsbergen plaats.

In verschillende groepen werden de wenselijke concepten bediscussieerd en verder uitgewerkt. Een concept is een breed gedragen uitgangspunt voor de uitwerking en vormgeving van een voorontwerp. Eerder werden de drie hoofdconcepten “beleven”, “ontmoeten” en “natuur” naar voren geschoven. Tijdens het overleg verfijnde de kerngroep deze hoofdconcepten in verschillende concepten. Deze concepten werden bepaald op basis van clusters van samenhangende ideeën die werden ingediend tijdens de inspiratieperiode van afgelopen zomer. Er werd hierbij rekening gehouden met de verschillende kaders, de ideale locatie, referentiebeelden, enzovoort.

 

 De concepten “natuur”, “mobiliteit”, “toegankelijkheid”, “ontmoeten”, “water”, “stadlandbouw” en anderen kwamen aan bod en kregen een of meerdere plaatsen toegewezen op het plan. Na deze constructieve sessie kwam de kerngroep tot een gezamenlijke aanzet voor de uitwerking van het voorontwerp door RLVA. Hierbij kwamen we ook tot een consensus rond de onderdelen die onthard mogen worden. 

KLIK HIER voor de presentatie* van kerngroep III 10/02/2020

KLIK HIER voor het ontwerpverslag* van kerngroep III 10/02/2020

 *(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 


 

Op 25 mei en 2 juni 2020 vond het 4e kerngroepoverleg voor de herbestemming van Den Bleek in de Stad Geraardsbergen plaats. Omwille van Covid-19 vond dit overleg digitaal plaats en werd het opgesplitst in twee momenten. Zowel de vertegenwoordigers als de plaatsvervangers van de verschillende actorengroepen waren uitgenodigd om deel te nemen aan deze overlegmomenten.

 

Op dinsdag 25 mei werd het conceptueel voorontwerp toegelicht aan de kerngroepleden. Tijdens de afgelopen kerngroepen werden er clusters gemaakt van de ideeën die tot hetzelfde thema behoren. Deze clusters vormen de basis waarmee de kerngroep concepten heeft uitgewerkt. Volgende concepten werden breed gedragen en bepalen het eerste conceptuele voorontwerp:

 • Water
 • Mobiliteit/toegankelijkheid
 • Natuur
 • Stadslandbouw
 • Ontmoeten
 • Sport en spel

RLVA heeft de door de kerngroep uitgewerkte concepten vertaald naar het conceptueel voorontwerp dat vandaag op tafel ligt. Dit plan visualiseert de ideeën op papier. Het is geen definitief plan, maar een dynamisch werkdocument. Het conceptplan dient om het debat aan te gaan tussen de leden van de kerngroep, om zo samen de hoofdlijnen uit te zetten. Deze discussie is nog volop lopende en zal binnenkort verder besproken worden in de kerngroep. Het is nu aan de kerngroep om een gedragen voorontwerp te ontwikkelen dat op een publieksmoment zal voorgesteld worden aan de bevolking. 

KLIK HIER voor de presentatie* van kerngroep IV 25/05/2020

KLIK HIER voor het conceptueel voorontwerp* te bezichtigen

KLIK HIER voor de interactieve kaart* te raadplegen

*(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 


 

Op 24 juni 2020 kwam de kerngroep samen om te debatteren over drie belangrijke hoofdvragen;

 • Vraag 1: Hoe kunnen we samen komen tot voldoende gedragenheid omtrent de concepten zodat we tot de volgende ontwerpfase kunnen komen. 
 • Vraag 2 Welke vragen willen we nog stellen aan anderen? Wat hebben wij nog nodig van anderen om de volgende ontwerpfase te realiseren?
 • Vraag 3: Hoe zetten we dat publieksmoment op? Welke input geven jullie ons zodat wij het moment verder kunnen organiseren? 

KLIK HIER voor het verslag* van kerngroep V 24/06/2020

*(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 


 

Op 3 september 2020 kwam de kerngroep opnieuw samen om de opgestelde conceptnota verder te verfijnen. Ook de werking van de kerngroep en de inhoud en uitwerking van het publieksmoment kwamen ter sprake.

KLIK HIER voor het verslag* van kerngroep VI 03/09/2020

KLIK HIER voor de goedgekeurde conceptnota* van kerngroep VI 03/09/2020

 


 

Op 3 februari 2021 buigde de kerngroep zich over het voorontwerp dat werd afgetoetst aan de conceptnota. Er werd ook besproken hoe we het publieksmoment alsnog fysiek kunnen organiseren nu blijkt dat corona nog een tijdje zal blijven circuleren.

KLIK HIER voor het ontwerpverslag* van kerngroep VII 03/02/2021

KLIK HIER voor de presentatie* van kerngroep VII 03/02/2021

 

*(c) deze documenten zijn eigendom van RLVA. Verboden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

 


 

//PARTICIPATIEVE WANDELING//

Van 18 mei tot en met 7 juni konden burgers aan de hand van een participatieve wandeling hun mening over het voorontwerp geven. Benieuwd naar de resultaten? Deze vind je hier.

 

 


 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via 055/20.72.65 of denbleek@rlva.be